Recuperacións

PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS PENDENTES

Por non se tratar dunha materia de avaliación continua, considérase que o alumno que quera recuperar algunha das avaliacións suspensas deberá entregar de novo os traballos non aprobados ou non entregados antes da reunión da seguinte avaliación . De ter dúas avaliacións suspensas, poderá presentar os traballos de recuperación a finais de curso e de suspender en xuño xa quedarían (especificaríase cales) para setembro.


PLAN DE TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Para recuperar esta área como materia pendente doutros anos terán que presentar unha serie de actividades, que se lles notificará uns meses antes da convocatoria extraordinaria de Maio ou de Setembro dacordo cos estándares esixibles xa indicados na programación. No caso da convocatoria de maio a relación de actividades se lles dará en xaneiro e se lles informará da data na que terán que entregar cada un dos traballos. Dependendo do tipo de traballa deberán entregalos cada unha ou dúas semanas. A non entrega dentro do prazo acordado suporá un suspenso nese traballo e a repetición do mesmo. Deberán entregar todos os traballos limpos, correctos e ordenados e de faltar un só non se superaría a asignatura.Serán avaliados do 1 ao 10 sendo o aprovado o 5. A nota final extravase da media dos trabalhos presentados. Para facilitar o traballo colgarase no blog da materia  recomendacións e exemplos para a súa consulta ademais da axuda directa da profesora.


TRABALLO PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA DE Ed. PLÁSTICA e VISUAL EN MAIO (1ºESO)

1.    Realiza nunha lámina un debuxo libre con puntos de varias cores (ten que estar moi chea destes e mestúraos, lembra que quede moi limpo e utiliza rotuladores de grosor medio). Tes exemplos en scpplastica.blogspot.com
2.    Realiza nunha lámina un debuxo con liñas de varias cores (mellor con rotuladores). Podes facer cruces en diagonal, vertical, horizontal... .
3.    Elabora unha composición dun animal ou persoa con recortes de cartolinas de cores e texturas (recorta primeiro os elementos, fai despois a composición que máis che guste e finalmente pega con coidado.. (Que non queden manchas de pegamento).
4.    Realiza o debuxo dunha casa, unha árbore, un camiño, a liña de terra, e o que ti máis queiras coas tres cores primarias (azul Cian, Maxenta e Amarelo) sen mesturalas (que estea ben coloreada, é dicir, QUE NON SE VEXA O BRANCO DA LÁMINA).
5.    Realiza o mesmo debuxo do exercicio anterior coas cores que ti queiras, cantas máis mellor, podes mesturalas de dúas en dúas ou de tres en tres (colorea ben, xa sabes como…).
6.    Fai unha REDE MODULAR, e coloréaa.
7.    Recorta tres flores coa técnica do Kirigami de tres pezas cada unha (Tes exemplos en scpplastica.blogspot.com)
8.    Realiza un COMIC ou BANDA DESEÑADA de a lo menos 9 viñetas e non te esquezas dos bocadillos e as liñas dinámicas. Coloréao como xa sabes que o hai que facer. (Tes exemplos en scpplastica.blogspot.com)
9.    Fai un debuxo inspirado no verán, con degradados, e tendo en conta como se colorea o ceo e a terra.
10. Fai un debuxo LIBRE e coloréao.

OBSERVACIÓNS: 


Pon o teu nome a cada lámina e o número de traballo ao que corresponda. Non se dará por válida ningunha lámina que se presente MAL COLOREADA, isto quere dicir, que non se pode ver o branco do fondo da lámina e lembra que tes que calcar cos lápis de cores pero non co lápis de grafito. Fíxate ben nas pautas que che dou en cada traballo. É OBRIGATORIO ENTREGAR AS DEZ LÁMINAS NO DÍA ACORDADO DE SETEMBRO.